SAI LUAT

VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, SAI PHẠM NGÀY MỘT PHỔ BIẾN?

VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, SAI PHẠM NGÀY MỘT PHỔ BIẾN?

HỎI: Hiện nay tôi đang làm công nhân tại một công ty hóa chất rất độc hại…